Rabu, 03 Maret 2010

Edisi 5

Saékong Bakantan Bini

Saékor bakantan bini
Di sasala jaruji wasi matanya luka
Manjanaki kawankawannya di batubatu di munggumunggu
Manjanakinya lawan muhamuha sayung

Saékong bakantan bini
Mamaluk pisit anaknya nang manyambunyiakan muhanya
ka awahnya
lantaran takutan kada sakira

Saékong bakantan bini
Tamsil kuitan nang paling kuitan
Waktu urangurang itu manggariti
Paharatan wan kawanannya bukahan manyalamatakan diri
Anaknya talapas matan géndongannya lalu gugur ka tanah
Lalu babulik maambili anaknya
Tahutahu jaring manangkapnya

Saékong bakantan bini
Anaknya bapiruhut di awaknya
Matanya luka
Meitihi banuanya nang sasain jauh
Waktu kurungan itu dibawa orang

Saékong bakantan bini
Di sasala jaruji wasi
Banyumata darah titik
Gugur kasisigan anaknya

Bbaru, 2007

Indonesianya :

Seekor Bakantan Betina

Seekor bakantan betina
Di balik jeruji besi matanya luka
Menatatap kawankawannya di batubatu dan bukitbukit
Menatapnya dengan wajahwajah miris

Seekor bakantan betina
Memeluk erat anaknya yang membenamkan wajahnya
ketubuhnya
lantaran takut yang sangat menikamnya

Seekor bakantan betina
Sosok ibu yang teramat ibu
Ketika orangorang itu memburu
Sedang bersama kawankawanannya berlarian panik menyelamatkan diri
Anaknya terlepas dari gendongannya dan jatuh ke tanah
Sang ibu kembali mengambil anaknya
Tibatiba jaring menyergapnya

Seekor bakantan betina
Anaknya melekat erat di tubuhnya
Matanya luka
Menatap habitatnya yang semakin jauh
Ketika kerangkeng itu dibawa pergi

Seekor bakantan betina
Di balik jeruji besi
Airmata darah titik
Jatuh keisak anaknya

Bbaru, 2007

Jukung Hanyut

Baah
Di hulu baluncatan banyu matan padang nang gundul
Liring bubukitan nang kada saling batuan lagi
Bangkai binatang batangbatang jabuk cikangkayu sisa tabanam
Maapung dilandas arus sungai

Rumahrumah lanting baguyangan
Tihangtihang jambatan baguyangan
Parahuparahu baguyangan

Kerna baah disini rancak tajadi
Maka urangurang maanggap hal nang biasa
Bahkan tatamuni baah manampuh kampung wan kota
Lamun kerna rancak tajadi
Maka urangurang maanggap hal nang biasa

Suatu kali
Urangurang di pinggir sungai
Tacaragal malihat sabuah jukung hanyut
Urangurang mandangar kaya inguyan panjang
matan kacipaknya dilénggang arus maha landas
Urangurang tasadar lalu mangoléh sampai ka ulu

Bbaru,2007

Indonesianya :

Jukung Hanyut

Banjir
Di hulu berloncatan air dari rimba yang gundul
Lereng perbukitan yang kehabisan bebatuan
Bangkai binatang batangbatang lapuk reranting sisa terbakar
Mengapung dideras arus sungai

Rumahrumah lanting bergoyangan
Tiangtiang jembatan bergoyangan
Perahuperahu bergoyangan

Karena banjir disini sering terjadi
Maka orangorang menganggap hal yang biasa
Bahkan acap banjir menyergap kampung dan kota
Namun karena sering terjadi
Maka orangorang menganggap hal yang biasa

Suatu kali
Orangorang di pinggir sungai
Tercenung melihat sebuah jukung hanyut
Orangorang mendengar serupa jeritan panjang
dari kecipaknya yang digoncang arus maha deras
Orangorang pun terjaga dan menoleh sampai ke hulu

Bbaru,2007

Hidup Manimpakul

Saban batang banyu pasang
Timpakultimpakul batiti di batang
Mun diitihi nampak parégal timpakul
Amun baada di batang nang handak tinggalam
Hancap mancapil ka batang nang timbul
Amun tacapili batang nang halus
Hancap mancapil ka batang nang gonol

Di jaman wayahini
Banyak urang baparégal timpakul
Hidup manimpakul
Tahalangkah tabujurkah kada bagaduh
Nang panting asal salamat
wan mauntungakan diri sorang

Bbaru, 2009

Indonesianya :

Hidup Manimpakul

Setiap air sungai pasang
Timpakultimpakul bertiti di batang
Jika diperhatikan tampak prilaku timpakul
Bila berada di batang yang mau tenggelam
Cepat meloncat ke batang yang timbul
Bila terloncati batang yang kecil
Cepat meloncat ke batang yang besar

Di zaman sekarang ini
Banyak orang berprilaku timpakul
Hidup menimpakul
Pokoknya tak perduli
Yang penting asal selamat
Dan menguntungkan diri sendiri

Bbaru, 2009

*** timpakul = ikan glodok ( periopthalmus )


Tahadangi Buah Bungur


Apabila banyak maubral pendér disitu adanya dusta
Apabila banyak maubral janji disitu adanya ingkar

Timbul manggarunum
Timbul mahapak
Jangan manyalahakan siapasiapa
Salah sorang
Tiwas kada baiingat kada bapikirpikir
Asal pilih
Asal amplok
Umpat kambing tumbur
Umpat batang timbul

Maka banyak nang tamakan pendér tamakan janji
Hadanghadang
Pas tahadangi buah bunggur

Mun sudah kaya ini
Kada lagiah mahadangi buah bungur
Mun handak banua kita maju
Kada usah baharap urang lain
Imbah mun kada kita sorang siapa lagi
Mudahanai kénanya kada lagi tapilih bangkong

Bbaru,2009

Indonesianya :

Tahadangi Buah Bungur

Apabila banyak mengobral katakata disitu adanya dusta
Apabila banyak mengobral janji disitu adanya ingkar

Timbul mengomel
Timbul menghujat
Jangan menyalahkan siapasiapa
Salah sendiri
Kenapa tidak dipikir tidak selektif
Asal pilih
Asal amplop
Ikutikutan
Tidak punya pendirian

Ternyata banyak yang termakan katakata termakan janji
Tunggutunggu
Akhirnya menggerutu
Harapharap
Akhirnya terjerembab

Kalau sudah begini
Tak perlu menunggu yang tidak pasti
Kalau mau negeri kita maju
Tak perlu berharap kepada orang lain
Habis kalau tidak kita sendiri siapa lagi
Mudahmudahan yang akan datang tidak lagi terpilih keliru

Bbaru,2009

*****

Tahadangi buah bungur = menunggu (berharap) yang tidak pasti.


Haragai Ampun Banua Sorang

Mamikirakan nasib banua sasain kahilangan sanibudaya adatistiadatnya
Rasa ganting parut rasa marista diri
Sabujurannya banua banyak baisian sanibudaya wan adatistiadat
Tapi jangankan urang lain urang banua sorang kada nang hérannya kaya apa

Amun malihat ampun urang marasa iri jua pang
Urang maharagai urang mamalihara urang mamajuakan
Amun di banua sorang baharaga tahi larut
Amun ada urang lain nang manyalungkar anyar tahu
Pas kaya cacing panggal kaya cina kahilangan dacing

Maolah maju senibudaya sorang
Maolah anak cucu baadat batatakerama
Kadanya pang urang lain
Tapi kita sorang nang mauratinya
Kita sorang maharagainya
Nang marasa kilirkilaran banyu mata
Banyak paninggalan urang bahari
Kada tahu lagi kamana kuburnya

Kita harus himung baisian jua
Kada baparibasa baikkah kada kah tapi ampun sorang
Sabujurannya amun dibandingbanding lawan ampun urang
Rasanya sanibudaya urang banua kada kalah jua

Ini pintar pendér bisa tahu manyuruh aja
Tapi sorang akal mamilanduk
Manangguk di banyu karuh
Jeddam éngkén barajut
Katuju mamakan panggalih urang kaya apa

Kita harus mamikirakan kaya apa supaya anakcucu kita
jangan sampai diracuni sanibudaya urang
labihlabih lagi ampun urang kapir
Jangan jua tagasakgasak mamadahakan sani itu haram
Adatistiadat itu tahayul
Amun maingat riwayat Rasulullah
Waktu hijrah matan Makah ka Madinah
Datang disambut lawan salawat kasanian
Sabujurannya kita harus jua pintar mamilih
Nang mana antah nang mana baras

Mudahanai ada jua urang banua pina tabuka hati
Umpat kayuh baimbay gawisabumi
Manjunjung tinggi karakatan urang banua

bbaru, 2009


Indonesianya :

Menghargai Punya Negeri Sendiri

Memikirkan nasib tanah Banjar semakin kehilangan senibudaya adatistiadatnya
Rasa miris dan menyedihkan
Sebenarnya tanah Banjar banyak punya senibudaya wan adatistiadat
Tapi jangankan orang lain orang Banjar sendiri tidak peduli bagaimana

Jika melihat kepunyaan orang merasa iri juga
Orang menghargai orang memelihara orang memajukan
Kalau di negeri sendiri baharaga tahi larut
Kalau ada orang lain yang mengakui baru tahu
Persis seperti cacing panggal seperti cina kahilangan dacing

Menjadikan maju senibudaya sendiri
Menjadikan anak cucu beradat bertatakerama
Bukanlah orang lain
Tapi kita sendiri yang berupaya
Kita sendiri menghargainya
Yang membuat berlinang airmata
Banyak peninggalan orang bahari
Tidak tahu lagi entah kemana kuburnya

Kita sepatutnya berbangga
Tidaklah berpribahasa apakah baik atau tidak tapi punya sendiri
Sesungguhnya bila dibandingbanding dengan punya orang
Rasanya senibudaya orang Banjar tidak kalah juga

Ini cuma pandai di mulut tahunya hanya menyuruh saja
Tapi akal mamilanduk
Manangguk di banyu karuh
Jeddam éngkén barajut
Senang makan pangalih orang lain bagaimana

Kita harus memikirkan bagaimana agar anakcucu kita
jangan sampai diracuni budaya orang
terlebih lagi punya orang kafir
Janganlah tergesagesa mengatakan seni itu haram
Kalau mengingat riwayat Rasulullah
Ketika hijrah dari Makah ke Madinah
Datang disambut dengan kesenian
Sesungguhnya kita harus pandai memilih
Yang mana gabah dan yang mana beras

Semoga ada juga orang Banjar rasa terbuka hati
Ikut kayuh baimbay gawisabumi
Menjunjung tinggi kerukuran orang banua


bbaru, 2009

*******
Pribahasa/ungkapan :
cacing panggal =gelisah tidak karuan rasa
cina kahilangan dacing = ribut sekali, gaduh,mencak-mencak
akal mamilanduk = tipu daya, tipu muslihat
manangguk di banyu karuh = mengangbil keuntungan sementara orang yang bekerja
jeddam éngkén barajut = sangat kikir
makan pangalih urang = termakan keringat/ jerih payah orang lain
kayuh baimbay = seiring sejalan
gawisabumi = hidup bergotong royong


Pamilu

Kada baparibasa amun handak pamilu bajurut
mancalonakan diri
Ada nang kada mambadai kalu’ung
Ada nang otang sana otang sini
Ada nang manjual harta
Ada nang lamah gulu muntung manis
Ada nang bajual pendér
Ada nang bajual janji
Ada nang mahambur amplok
Ada nang diolah baju kagobehan diolah salawar kakentatan
Ada nang baparagah pintar
Kada kawa dipender lagi macammacam

Amun sudah tuntung pamilu lalu kada tapilih
Ada nang basangga wihang tatinggal otang
Ada nang setrok
Ada nang masam muha
Ada nang masuk ka rumah sakit jiwa
Ada nang babunuh diri
Kada kawa dipendér lagi macammacam

Amun tapilih
Ada nang bagong jadi raja
Ada nang cancut naik ka sampiran
Ada nang kukut situ kukut sini
Ada nang bagawi ramak rampu
Ada nang mancaluk padaringan urang
Ada nang mamakan tualangurat urang
Ada nang kada tahu dikawan lagi
Kada kawa dipendér lagi macammacam

Umay kauuntungan tapilih pamimpin
Nang bujurbujur pamimpin
Siapa kada himung
Pina manceronong banua

Bbaru, 2009

Indonesianya :

Pamilu

Tidak berpribahasa kalau mau pemilu buruan
mencalonkan diri
Ada yang tebal muka
Ada yang hutang sana hutang sini
Ada yang bermulut manis

Ada yang menjual harta
Ada yang berjual katakata
Ada nang berjual janji
Ada yang menghambur amplop
Ada yang dibuat baju kebesaran dibuat celata kesempitan
Ada yang berlagak pintar
Tidak dapat dikata lagi macammacam

Kalau sudah usai pemilu lalu tidak terpilih
Ada yang tercenung tertinggal hutang
Ada yang strok
Ada yang berwajah asam
Ada yang masuk ke rumah sakit jiwa
Ada yang bunuh diri
Tidak dapat dikata lagi macammacam


Amun terpilih
Ada yang bagong jadi raja
Ada yang cancut naik ka sampiran
Ada yang raup sana raup sini
Ada yang bekerja tangkap lepas
Ada yang senang mencampuri urusan orang
Ada nang suka memakan keringat orang
Ada yang lupa teman
Tidak dapat dikata lagi macammacam


Amboy beruntung terpilih pemimpin
yang betulbetul pemimpin
Siapatah yang tak bangga
Betapa cemerlangnya negeri

Bbaru, 2009

******
bagong jadi raja = berlagak hebat,sombong,otoretar
cancut naik ka sampiran =dari pangkat yang rendah tiba-tiba melambung jadi pejabat yang lebih tinggi menjadikannya sombong,angkuh.

1 komentar: