Rabu, 03 Maret 2010

Edisi 6

Buah Sukma Biduri

Palinggam Cahaya
Saratus ampat puluh nagri di laut
Saratus ampat puluh nagri di darat
Siapa nang batahta kada lain Raden Kasan Mandi
Adil bijaksana kasih sayang tapatri di dalam hati
Pitung gedong harta hagan derma pakir miskin
Siapa nang tasalah diampuni
Siapa nang barat hukuman diénténgi
Siapa nang dihukum mati di hidupi

Nagri asalnya hutan balantara
Tapi jiwa sumangat mambangun Maha Raja Bungsu abahnya
Badiri nagri baalam subur rakyatnya makmur
Kasan Mandi duduk di tahta panarus abahnya

Kasan Mandi pina balisah imbahanu baduduk imbahanu badiri
Tunduk tingadah ada nang dipikirakan
Balalu masuk jua ka dalam kepandrusan manamui Jung Masari bininya

“Kakang rasa kada kakaruan hati malihat adingmas nang kaya ini
Ayu Dingmas padahakan lawan Kakang ada apa garang”
Jung Masari duduk di ranjang barubuyan banyu mata
Jung Masari kada manyahut masih batundukan
Tangannya manyusurnyusur ujung baju
Kasan Mandi rasa dihinggapi saratus rakun hirang
“Adakah kasalahan Kakang sampai Adingmas basadih kaya ini
Ampih Dingmas manangis
Padahakan lawan Kakang supaya sanang mandangar”
Jung Masari badiri lalu maragap lakinya
“ Kangmas kadada bakasalahan lawan siapasiapa apalagi lawan ulun
Sabalum ulun baucap ampuniakan ulun Kangmas”
Kasan Mandi mausap rambut Jung Masari
“Kadada asalan Kakang manyariki urang nang kada basalah apalagi Adingmas Intan hati Kakang intan nagri ini”
“ Ulun mangidam”
Mandangar ini kada karasaan Kasan Mandi pisit maragap bininya
Muhanya sebagaimana matahari di timur nang sadang mamancar
Hatinya sebagaimana salaksa burung di ari baisukan
“ Tapi Kangmas sabalum ulun manarusakan apa nang takandung dalam raga badan ulun sampian ampuniakan ulun Kakang”
Kambali Kasan Mandi manjanaki Jung Masari
“ Sambat Dingmas, sudah Kakang ampuni”
“ Rasanya rasa barat hati manyambat kerna ulun indah mangalihi sampian Kakang”
“Sambat Dingmas nyaman hati Kakang talabih sanang”
Jung Masari balalu bakisah
Jung Masari kada kawa makan kada kawa guring
Ari basampuk ari balisah
Liurnya handak banar mamakan buah
Buahnya cuma sabigiannya baandak di saribu ranting
Kasan Mandi mandam mandangar
Kada tahu nangapa ngaran buahnya wan dimana andaknya
Tapi kerna cinta banar lawan bininya :
“Biar di ujung langit bangangakah Kakang cari sampai dapat”

Kasan Mandi bapikir imbahanu baduduk imbahanu badiri
Tunduk tingadah balum jua tabuka jalan
Lalu ingat lawan Paman Lamut
Imbahitu mangiyaw Paman Lamut
Ujar Paman Lamut :
“Lakasi balampah di dalam kalambu kuning “

Di kukus dupa kamenyan
Isim pancar caramin ditabur :
Tutus candi manyipat gunung
Gunung rubuh
Manyipat langit
Langit runtuh
Kupasak angin kancang
Balalu
Lapas tali ampat buncu kalambu kuning
Baubah urang tuha bagirap

Sambah sujut di hadapan datunya
“ Unda tahu tungai apa nang ada di dalam hati cucunda
Surung talapak tangan kanan unda cacak burung”
Limbah manyacak burung datunya bagaip kaasalnya
Kasan Mandi maitihi talapak tangannya
Talihat buah di saribu ranting bangaran buah sukma biduri
Baandak di subarang lautan pulau angsana wangi
Ratusan jin nang manunggui

Dalam caritanya
Parahu Naga Sakti maantar Kasan Mandi dikawani Paman Lamut
Balayar manuju pulau angsana wangi
Sagala rintangan dijalani
Galumbang sagala galumbang dilalui
Bégal lanun nang mangganggu dibasbi

Di pulau angsana wangi
Tarjadi paparangan sampai tujuh hari tujuh malam
Bapikir dalam hati Kasan Mandi
Mun kaya ini sulit mangalahan jinjin ini
Balalu Kasan Mandi manguit tanah lawan ibubatis kanannya
Dikapalnya di tangan
Balalu badiri batis tunggal manangadah ka langit
Tanah di tangan ditawakakan ka matahari pajah sambil
manyamburakan isim patala jagat :
Asalnya tanah ka tanah asalnya api ka api
Asalnya banyu ka banyu asalnya angin ka angin
Kambali ka dalam tarjadiku
Siapa nang mamandang diriku sagala tunduk
Sabagaimana sujut di batisku
Balalu langit mamancar kilatkilat angin ribut manggalugur
Hujan daras lawan patirpatirnya
Patirpatir manyambar jinjin lalu lumpuh
Saluruh jin takluk lalu manyarahakan buah sukma biduri
Paman Lamut mamacul utasnya
Lalu maniup utasnya manjadi saekong rajawali
“ Lakas bawa buah sukma biduri ka hadapan Jung Masari padahakan kami babaikan aja “
Rajawali tarabang manuju nagri Palinggam Cahaya

Tarbang babunyi racap sasain ka ujung sasain mahilang
Sampai disini palamutan manyudahi lamutnya
Sabalum manutup palamutan manarik napas panjang
Lalu baucap :
Unda ini sudah tuha
Unda soranganan nang tatinggal kadada siapasiapa lagi
Mun kadada nang manarusakan lamut kaya apa nasip sanibudaya Banjar
Mudahan lamut jangan takubur lawan kuburku kénanya
Balalu
Tarbang babunyi racap sasain maninggi
Suaranya dibawa angin manyusup ka hati urangurang nang tatunduk
manjanguki hatinya masingmasing


bbaru,2009

Indonesianya :

Buah Sukma Biduri

Palinggam Cahaya
Seratus empat puluh negeri di laut
Seratus empat puluh negeri di darat
Siapa yang bertahta tidak lain Raden Kasan Mandi
Adil bijaksana kasih sayang terpatri di dalam hati
Tujuh gedung harta buat derma fakir miskin
Siapa yang berbuat salah diampuni
Siapa yang berat hukuman diringani
Siapa yang dihukum mati di hidupi

Negeri berasal hutan belantara
Tapi jiwa semangat membangun Maha Raja Bungsu ramanya
Berdiri negeri beralam subur rakyatnya makmur
Kasan Mandi duduk di tahta penerus ramanya

Kasan Mandi tampak gelisah kadang duduk kadang berdiri
Tunduk tengadah ada yang dipikirkan
Akhirnya masuk juga ke dalam mahligai menemui Jung Masari isterinya

“Kakang rasa tidak keruan hati melihat keadaan Adingmas seperti ini
Ayu Dingmas katakan pada Kakang ada apa gerangan”
Jung Masari duduk di ranjang berlinangan air mata
Jung Masari tidak menyahut masih bertundukan
Tangannya menyusurnyusur ujung baju
Kasan Mandi rasa dihinggapi seratus awan kelam
“Adakah kesalahan Kakang sampai Adingmas bersadih seperti ini
Berhentilah Dingmas menangis
Katakan pada Kakang agar senang mendangar”
Jung Masari berdiri lalu memeluk suaminya
“ Kangmas tidak ada berkasalahan dengan siapasiapa apalagi dengan ulun
Sebelum ulun berucap ampunkan ulun Kangmas”
Kasan Mandi membelai rambut Jung Masari
“Tidak ada asalan Kakang memarahi orang yang tidak bersalah apalagi Adingmas Intan hati Kakang intan negeri ini”
“ Ulun mengidam”
Mendangar ini tak terasa Kasan Mandi erat memeluk isterinya
Wajahnya sebagaimana matahari di timur yang sedang bersinar
Hatinya sebagaimana selaksa burung di pagi hari
“ Tapi Kangmas sebelum ulun meneruskan apa yang terkandung dalam diri ulun sampian ampunkan ulun Kakang”
Kembali Kasan Mandi menatap Jung Masari
“ Katakan Dingmas, sudah Kakang ampuni”
“ Rasanya rasa berat hati menyebutkan karena ulun tak mau menyusahkan sampian Kakang”
“Sebutkan Dingmas agar hati Kakang menjadi senang”
Jung Masari lalu berkisah
Jung Masari tak enak makan tak nyenyak tidur
Hari ke hari gelisah
Seleranya ingin benar memakan buah
Buahnya hanya sebiji di seribu ranting
Kasan Mandi terdiam mendengar
Tidak tahu apa nama buahnya dan dimana adanya
Tapi karena cinta benar pada isterinya :
“Biar sampai ke ujung langit sekalipun Kakang cari sampai dapat”

Kasan Mandi mundarmandir
Tunduk tengadah belum juga terbuka jalan
Lalu ingat dengan Paman Lamut
Kemudian memanggil Paman Lamut
Ujar Paman Lamut :
“Cepat bersemedi di dalam kelambu kuning “

Di asap dupa kemenyan
Mantra pancar cermin ditabur :
Tutus candi manyipat gunung
Gunung rubuh
Manyipat langit
Langit runtuh
Kupasak angin kencang
Seraya
Lepas tali empat sudut kelambu kuning
Berobah menjadi orang tua gemerlap

Sembah sujut di hadapan eyangnya
“ Aku tahu tungai apa yang ada di dalam hati cucunda
Kesinikan tapak tangan kanan aku cacak burung”
Setelah mencacak burung eyangnya bergaib keasalnya
Kasan Mandi melihati tapak tangannya
Terlihat buah di seribu ranting bernama buah sukma biduri
Letaknya di seberang lautan pulau angsana wangi
Ratusan jin yang menunggui

Dalam caritanya
Perahu Naga Sakti mengantar Kasan Mandi didampingi Paman Lamut
Berlayar menuju pulau angsana wangi
Segala rintangan dijalani
Gelombang segala gelombang dilalui
Bégal lanun yang mengganggu dibasbi

Di pulau angsana wangi
Terjadi peperangan sampai tujuh hari tujuh malam
Berpikir dalam hati Kasan Mandi
Kalau begini caranya sulit mengalahkan jinjin ini
Lalu Kasan Mandi mengungkit tanah dengan ibujari kaki kanannya
Dikepalnya di tangan
Lalu berdiri dengan kaki tunggal dan menengadah ke langit
Tanah di tangan dilemparkan ke matahari terbenam sambil
menyemburkan mantra petala jagat :
Asalnya tanah ke tanah asalnya api ke api
Asalnya air ke air asalnya angin ke angin
Kembali ke dalam terjadiku
Siapa yang memandang diriku segala tunduk
Sebagaimana sujud di kakiku
Seraya langit memancar kilatkilat angin ribut menggelugur
Hujan deras dengan petirpetirnya
Petirpetir menyambar jinjin lalu lumpuh
Seluruh jin takluk lalu menyerahkan buah sukma biduri
Paman Lamut melepas cincinnya
Lalu meniup cincinnya menjadi seekor rajawali
“ Cepat bawa buah sukma biduri ke hadapan Jung Masari katakan kami baikbaik saja “
Rajawali terbang menuju negeri Palinggam Cahaya

Tarbang mengalunngalun semakin ke ujung semakin menghilang
Sampai disini pelamutan menyudahi lamutnya
Sebelum menutup pelamutan menarik napas panjang
Lalu berucap :
Aku ini sudah tua
Aku seoranglah yang tertinggal tiada siapasiapa lagi
Jika tiada yang meneruskan lamut bagaimana nasib senibudaya Banjar
Semoga lamut jangan terkubur bersama kuburku nantinya
Seraya
Tarbang melengking semakin meninggi
Suaranya dibawa angin menyusup ke hati orangorang yang tertunduk
menjenguki hatinya masingmasing


bbaru,2009


******
tutus candi = Keturunan raja ( Kasan Mandi )
manyipat = berjalan, menempuh, masuk
ulun = saya, aku (ucapan halus terhadap yang lebih tua )
sampian = kamu, anda (ucapan halus terhadap yang lebih tua )
lamut = teater tutur tanah Banjar
palamutan = orang yang membawakan lamut
tarbang = gendang sejenis rebana tapi agak besar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar